Licznik odwiedzin

117476

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

 

Ikona Krzyża zagości w naszym kościele

 

 

Taize na strone 

 

Zbliża się okres adwentowego oczekiwania. W ubiegłym roku w adwencie nasza młodzież katolicka aktywnie włączyła się z ks. Markiem Niewiadomskim w organizację jarmarku bożonarodzeniowego. Młodzież cały dochód z tej akcji postanowiła  przeznaczyć na zakup ikony krzyża, symbolu Światowych Dni Młodzieży. Dali tym piękne świadectwo wiary. Odkąd  Krzyż został powierzony młodzieży przez Papieża Jana Pawła II jako symbol światowego spotkania – miało to miejsce w 1984 roku, pielgrzymuje on po całym świecie i jest obecny na każdym z Światowych Dni Młodzieży. Ten symbol Jan Paweł II przekazał młodym z konkretnym przesłaniem: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. (Jan Paweł II, Rzym, 22 kwietnia 1984)

            Istotna ikony Krzyża tkwi w duchowym wymiarze tego, czego można będzie doświadczać, gdy stanie się ona miejscem wyjątkowego modlitewnego spotkania młodzieży naszej parafii.  Mamy nadzieję, że w czuwaniu przy niezwykłym Symbolu będzie brała udział młodzież,  ale także licznie będą przychodzili  inni parafianie. Czuwanie przy Krzyżu będzie miało szczególny wymiar.  Główny wątek rozważań osnuty będzie wokół pytania, jakie miejsce zajmuje krzyż w naszym życiu. Będzie także z pewnością doskonałą pomocą dla tych wszystkich, którzy tak jak niegdyś św. Franciszek, spojrzą z wiarą na tę ikonę i wypowiedzą modlitwę-prośbę Biedaczyny: Panie, co chcesz, abym czynił? Ileż duchowych owoców może przynieść wpatrzenie i wsłuchanie się w to wszystko, co zawarte jest w orędziu ikony!

     Dla pań piszących ikonę - Pani Teresy Rensz i Pani Jolanty Swietkiewicz -  nie było najważniejsze ukazanie swojego talentu czy też zastosowanych technik. Zanim utrwaliły na drewnianej desce treść ikony, najpierw ją przemodliły. Podjęcie zamiaru sporządzenia ikony jest darem; jak każde dobre pragnienie, którego sprawcą  jest  Bóg. Umiejętność pisania ikon jest darem szczególnym. Kto podejmuje się zadania tworzenia ikony, ten wchodzi w strefę bliskiego przestawania ze świętością. Zgodnie z teologią ikony właściwym dla niej miejscem jest kościół, gdzie oficjalnie błogosławi ją kapłan  czytając specjalną modlitwę: "poświęca się tę ikonę łaską Ducha Świętego". Błogosławieństwo, inaczej nadanie imienia ikonie, jest koniecznym warunkiem "stania się" ikoną. Bóg zapłać ks.Markowi za zaangażowanie w pozyskanie ikony do naszego kościoła.

 

 ikona2

 

      Ikona Krzyża zawdzięcza swoje upowszechnienie osobie Franciszka z Asyżu, który po spotkaniu z Ukrzyżowanym w kościele San Damiano, gdzie z wizerunku Chrystus przemówił do niego: Franciszku, idź, napraw mój dom, który, jak widzisz, cały idzie w ruinę, poczuł się zupełnie odmieniony. Uradowany widzeniem i słowami Ukrzyżowanego, wstał uzbrajając się znakiem Krzyża. Centralną postacią ikony jest Ukrzyżowany - Jezus Chrystus, który nie wisi na gwoździach jako cierpiący człowiek, lecz stoi na podnóżku, wolny od bólu, z szeroko otwartymi oczami, jako triumfujący Zbawiciel. Miłość, którą symbolizuje czerwień ikony, zwycięża grzech, szatana i śmierć, symbolizowane przez czerń. Na Jego skroniach zamiast korony cierniowej spoczywa korona chwały, którą symbolizuje złoty nimb (aureola). Tuż przy Chrystusie zostali przedstawieni świadkowie męki, którzy już się cieszą zbawczymi owocami Jego dzieła. Świadczy o tym złote tło, które symbolizuje boską przestrzeń, nieproporcjonalnie wydłużone kontury oraz nimby wokół głów. Są to, zaczynając od prawej strony Jezusa, Maria, Jego matka i umiłowany uczeń, apostoł Jan, po lewej – Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba. Do grona tych postaci dołączony został także Centurion, rzymski żołnierz dowodzący oddziałem egzekucyjnych, który przy śmierci Jezusa, wyznał: Ten prawdziwie był Synem Bożym, o czym świadczy gest jego prawej dłoni. Tuż za jego lewym ramieniem zostały ukazane głowy gapiów biernie uczestniczących w wydarzeniu rozgrywającym się na Golgocie dwa tysiące lat temu. W obydwu dolnych rogach tablicy dają się zauważyć namalowane w pomniejszeniu postacie kolejnych uczestników męki Pańskiej, to Longinus, który przebił Chrystusowy bok, ta druga, utożsamiana jest z mężczyzną, który podał gąbkę nasyconą octem do picia Jezusowi. Natomiast poziome ramię krzyża ukazuje sześciu bardzo dynamicznych aniołów.|Nad głową Ukrzyżowanego, w czerwonym kręgu, symbolizującym przestrzeń nieba, znajduje się Chrystus, który wstępuje do nieba. W lewej ręce trzyma krzyż jako trofeum swojego zwycięstwa. Otaczają Go chóry radujących się aniołów. U góry, w zwieńczeniu krzyża, w półokręgu przedstawiona jest prawica Ojca.
       W tej ikonie Chrystus nie jest na krzyżu sam, gdyż wokół Niego są Jego uczniowie, którzy stali się świadkami męki i zmartwychwstania. Także dzisiaj Jezus Chrystus zaprasza tych, którzy Go kontemplują w ikonie krzyża, by zostali Jego świadkami. Czy  posłuchamy Jego wezwania?

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

PODZIĘKOWANIE 

 

 

margaretki 

Kapłani i wierni Parafii pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku

serdecznie dziękują członkom Rady Parafialnej

za pracę i służenie bezinteresowną pomocą.

Dziękujemy za zaangażowanie w duszpasterstwo parafialne,
 pomoc w prowadzeniu spraw materialno-gospodarczych,
wspieranie w zarządzaniu dobrami
 materialnymi parafii i budowaniu
wspólnoty Kościoła,
życzliwość,  kompetencję.

Ta współpraca przyczyniała się

do rozwoju naszej Wspólnoty w wymiarze duchowym i materialnym.

Niech łaskawy Bóg wynagrodzi ofiarność
i zaangażowanie swoim błogosławieństwem.

                                                                                 Ks. Proboszcz

              Kalety, listopad 2014 r. 

 

WYBORY DO NOWEJ PARAFIALNEJ 


RADY DUSZPASTERSKIEJ

na kadencję 2014 – 2019

      

  „Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza jako jej przewodniczącego w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Do PRD wchodzą osoby z urzędu, z wyboru parafian oraz
z nominacji proboszcza. Kadencja PRD trwa 5 lat. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.

   Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.

    Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.

    Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła poprzez obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych, służących temu celowi.

 

Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru”.

                                                                /ze Statutu PRD dla Diec. Gliwickiej/

 

 Skład PRD kadencji 2004- 2009:        Skład PRD kadencji 2009- 2014:

                    Z wyboru:                                            Z wyboru:

1.    Myrczik Paweł – Sienkiewicza            1. Joachim Sośnica, - Matejki                          

2.    Sośnica Joachim – Matejki                 2. Edward Kowalski, - Gwoździa                            

3.    Henryk Mryka - Twardowskiego         3. Paweł Myrczik, - Sienkiewicza

4.    Kwieciński Mirosław – Lipowa            4. Henryk Mryka, - Twardowskiego

5.    Płonka Jan - Kochanowskiego           5. Marek Górecki, - Ks. Rogowskiego

6.    Dragon Henryk - Harcerska

7.    Kowalski Edward - Gwoździa

 

    Dziękuję wszystkim, którzy wchodzili w skład ostatniej Rady za okazaną pomoc w kierowaniu naszą parafią, za cenne rady i zaangażowanie, życzę odpowiedzialnych wyborów do nowej PRD w służbie dla naszej parafii i budowania wspólnoty parafialnej ku chwale Boga i pożytkowi wiernych.                                                                                     

 

                                                                                                  Ks. Proboszcz.

 

   

 

CHORWACJA: MEDJUGORIE

logo 

· BUDAPESZT ∙ MEDJUGORIE · MOSTAR · DUBROWNIK · RIWIERA MAKARSKA · VEPRIC ∙ SPLIT · JEZIORA PLITWICKIE · MARIJA BISTRICA · ZAGRZEB · JASKINIA MACOCHA · OŁOMUNIEC ·

 images 11      images 10medjugorie         

PROGRAM RAMOWY 10 DNI

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników przed Parafią pw. św. Józefa w Kaletach i wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do Budapesztu. Krótkie zwiedzanie metropolii nad Dunajem. Obiadokolacja i nocleg w Budapeszcie.

 

DZIEŃ 2

Śniadanie. Przejazd do Medjugorie. Udział w wieczornych modlitwach. Obiadokolacja i nocleg.

 

DZIEŃ 3

Śniadanie. Dzień poświęcony na osobistą refleksję i modlitwy w  Kościele Św. Jakuba, stanowiącym centrum życia modlitewnego dla każdego pielgrzyma. W kościele zobaczymy witraże ukazujące 14 scen życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z objawieniami. Msza Św. Uczestniczyć będziemy również w procesji różańcowej na Górę Objawień w Podbrdo – miejsce pierwszych objawień Matki Bożej, gdzie Matka Boża przekazała widzącym orędzie pokoju. U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce objawień, na którym postawiono Niebieski Krzyż. Czas pobytu w tym sanktuarium owocuje często osobistą przemianą serc pielgrzymów. Obiadokolacja i nocleg.

 

DZIEŃ 4

Śniadanie, po którym przejazd do Mostaru. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta. Nawiedzimy Katedrę NMP Matki Kościoła. Świątynia została zbudowana w nowoczesnym stylu w latach 1975 – 1980. Wnętrza zdobią witraże oraz piękna mozaika. W czasie wojny w Bośni, świątynia uległa zniszczeniu, obecnie możemy podziwiać odbudowaną katedrę.  Zobaczymy ponadto:  kamienny Stary Most (wpisany na listę UNESCO), meczet Koski Mehmed-Paszy, dom turecki oraz dzielnicę Stara Carsija - tradycyjne warsztaty rzemieślnicze, restauracje z lokalną kuchnią. Powrót na obiadokolację i nocleg do Medjugorie.

 

DZIEŃ 5

Śniadanie. Przejazd do Dubrownika – „Perły Adriatyku” – malowniczo położonego miasta o wspaniałym klimacie, licznych zabytkach i niezwykłych uliczkach: ponad 20 bastionów i baszt z X-XV w., pałac Rektorów, pałac Sponza – archiwum dubrownickie, odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor Franciszkanów Mala Braca, najstarsza apteka w Europie (od 1317 roku), gotycki klasztor Dominikanów, renesansowy kościół św. Spasa, barokowy kościół św. Vlaha (Błażeja – patrona Republiki Dubrownickiej), wielka studnia Onofria i wiele innych zabytkowych budowli. Stare Miasto Dubrownik zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg na Riwierę Makarską.

 

DZIEŃ 6 - 7

Śniadanie. Całodzienny wypoczynek. Czas na kąpiele morskie i słoneczne oraz korzystanie z atrakcji hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 8

Śniadanie. Przejazd do Vepric. Nawiedzimy sanktuarium Matki Boskiej Lurdzkiej. Przejazd do Splitu – największego miasta Dalmacji na wybrzeżu Adriatyku. Spacer po Starówce: pałac Dioklecjana z przełomu II i III w. n.e., katedra z dzwonnicą pw. św. Dujama biskupa i męczennika – założyciela miasta, świątynia Jowisza przekształcona w chrześcijańskie baptysterium, ratusz miejski, kościół św. Franciszka, bramy: Srebrna, Złota i Żelazna oraz pozostałości akweduktu. Zobaczymy także malowniczy port. Przejazd do Plitwic. Zwiedzimy jedną z największych atrakcji turystycznych Chorwacji – Park Narodowy Jeziora Plitwickie, wpisany na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Na terenie parku położonych jest 16 tarasowych jezior połączonych strumieniami z 92 wodospadami i kaskadami o łącznej długości 8 km. Dwa największe jeziora – Kozjak i Proscansko zajmują prawie dwie trzecie wodnego obszaru parku. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Zagrzebia.

 

DZIEŃ 9

Śniadanie. Nawiedzenie świątyni w Marija Bistrica, w której znajduje się cudami słynąca czarna drewniana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodząca z XV w. Przejazd do Zagrzebia. Zwiedzimy Górne i Dolne Miasto, w tym katedrę św. Stefana, plac św. Marka. Przejazd na obiadokolację i nocleg na terenie Czech.

 

DZIEŃ 10

Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu, zwiedzimy jeszcze jedną z piękniejszych jaskiń Europy – jaskinię Macocha, gdzie podziwiać można wspaniałe formy geologiczne: stalaktyty, stalagmity, kolumny, formy naciekowe oraz ponad stumetrową rozpadlinę Macocha. Dodatkową atrakcją jest spływ łódkami podziemną, wspaniale iluminowaną rzeką Punkva. Następnie przejazd do Ołomuńca.  Spacer po starówce: renesansowy ratusz, historyczne słupy Trójcy Świętej i Morowy, liczne zabytki sakralne, zespół barokowych fontann. Kontynuacja podróży powrotnej. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.

 

TERMIN:              28.08-06.09.2015

 

PAX

40+3

44+3

48+4

CENA

2 120 zł

2 040 zł

1 980 zł

 

 

ZAPEWNIAMY:

• przejazd luksusowym autokarem

• 9 noclegów w pokojach 2-3 os. z łazienkami,

• 9 śniadań, 9 obiadokolacji

• opiekę i informację turystyczną pilota

• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10 000 € i NNW do 2000 €, do 5000 zł w RP

 

UWAGI:

• Jest to PIELGRZYMKA z opieką duchową kapłana i możliwością udziału w Mszach Świętych

• Program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom.

• Niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty

 

• Na bilety wstępu i inne wydatki programowe 80

 

 ZAPRASZAMY  

 Grupa pielgrzymów liczy już 32 osoby, zapisy przyjmuje Ks.Proboszcz tel. 34 3577027 lub osobiście, można zapisać się także w kancelarii parafialnej.

 

Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATERAdam Zielinski

biuro: ul. Dworcowa 19, 85-009 Bydgoszcz,  tel./fax 52 322 48 39, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

konto: Bank Millennium S.A. O/Bydgoszcz Nr: 76 1160 2202 0000 0000 4190 3630

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 16

NIP 967-035-11-14, REGON 093166900                             www.frater.pl           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafia pw. św. Józefa w Kaletach

 

 

42-660 Kalety Jędrysek
ul. Ks. Rogowskiego 24

tel: (034) 357-70-27

 

 

Parafia pw. św. Józefa w Kaletach-Jędrysku należy do diecezji gliwickiej (dekanat Woźniki). W parafii przy ul. Ks. Rogowskiego znajduje się kościół  neogotycki z 1900, rozbudowany w 1950, konsekrowany w 1975. Jest to najstarsza parafia w Kaletach.

 

Patron kościoła: św. Józef,  pochodził z rodu króla Dawida z Betlejem. Mieszkał w Nazarecie w Galilei. Był cieślą. W Nazarecie poślubił Maryję. W związku z zarządzonym przez cesarza rzymskiego Augusta spisem ludności Józef i brzemienna Maryja udali się do Betlejem i tam Maryja urodziła Syna. Józef nadał mu imię Jezus,  zgodnie z poleceniem anioła. Za radą anioła Józef uciekł z Dziecięciem i Jego Matką do Egiptu. Po śmierci Heroda  rodzina wróciła do Nazaretu. Józef wraz z Maryją stworzyli  Jezusowi bardzo dobre warunki do osobowego  wzrastania. Wdrażając Go  do ciężkiej pracy cieśli Józef pomógł Jezusowi wejść w świat pracy i włączyć się w życie społeczne. Gdy Jezus miała lat 12, rodzina udała się na pielgrzymkę do Jerozolimy. Wzmianka o tej pielgrzymce jest ostatnią wiadomością w ewangeliach o Józefie. Nie żył on już, kiedy Jezus umierając na krzyżu opiekę nad Maryja powierzył uczniowi Janowi.

 

Kult św. Józefa
Św. Józef należy do najbardziej czczonych świętych w Kościele. Na Wschodzie jego kult przyjął się wcześniej niż na Zachodzie. Cześć św. Józefa szerzyli wybitni ludzie Kościoła w średniowieczu.  W XV wieku wprowadzono wspomnienie św. Józefa do brewiarza. Od XVIII wieku dzień św. Józefa obchodzono jako uroczystość. W XIX wieku papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem i opiekunem całego Kościoła. W XX wieku papież Pius XII w 1955 roku proklamował święto pracy - dzień 1 maja - jako dzień św. Józefa Rzemieślnika.

 

Patronat
Św. Józef jest patronem szeregu krajów, m.in. Meksyku, Kanady, Peru, Filipin, Czech, Austrii.  W Polsce jest patronem diecezji kujawsko-kaliskiej. Św. Józef jest patronem licznych stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię. Jest także patronem małżeństw i rodzin chrześcijańskich, dziewictwa, dzieci, sierot, cieśli, stolarzy, rzemieślników, kołodziei, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierających i dobrej śmierci. Jako patrona obrali go sobie także polscy kapłani, więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau. Wzywany bywa w przypadku chorób oczu w pokusach, a także w sytuacjach beznadziejnych, zwłaszcza braku dachu nad głową.

 

Rys historyczny Parafii pw. św. Józefa w Kaletach Jędrysku

 

 

 

Czytaj więcej: Parafia pw. św. Józefa w Kaletach